Koncepcja pracy jest dokumentem zawierającym całościowy obraz przedszkola.

W otoczeniu rodzą się wyzwania naprzeciw którym wychodzi placówka oświatowa. Ich dostrzeżenie i przemyślenie w trakcie pracy nad koncepcją pomaga nie tylko stawiać czoła zagrożeniom, ale i wykorzystywać pojawiające się szanse.

Koncepcja zawiera misję przedszkola, wizję jego działalności oraz kierunki rozwoju.

Zgodnie z koncepcją dyrektora p. Magdaleny Borowieckiej przedszkole powinno realizować następujące zadania:

  1. Tworzy warunki umożliwiające dziecku aktywny udział w poznawaniu, uczeniu się i konstruowaniu wiedzy, przygotowuje dziecko do aktywnego poznawania siebie i świata, zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności.
  2. Organizuje sytuacje sprzyjające rozwojowi spontanicznej aktywności dziecka wewnętrznie motywowanej i wynikającej z jego potrzeb, aktywności inspirowanej przez nauczyciela i rówieśników oraz aktywności kierowanej przez stawiane dziecku zadania, uczy wyrażania samego siebie w różnych formach ekspresji.
  3. Umożliwia dziecku kształtowanie własnej indywidualności, niepowtarzalności i odmienności.
  4. Tworzy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnych działań i osiąganych sukcesów, umożliwia dziecku przeżywanie satysfakcji z własnego działania, radość tworzenia, samodzielnego uczenia się.
  5. Wspiera dziecko w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem, wprowadza dziecko  w zasady życia społecznego.
  6. Dopasowuje proces edukacyjny do „sfery najbliższego rozwoju” dzieci, czyli do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
  7. Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  8. Dba o rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci, która przejawia się w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji własnych i innych ludzi oraz wrażliwości i empatii.
  9. Wspiera rodziców w budowaniu systemu wartości dzieci. Wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe oraz przejawiały postawę tolerancji i poszanowania praw innych ludzi.
  10. Propaguje aktywne formy spędzania czasu wolnego, kształtuje prozdrowotne nawyki żywieniowe oraz nawyk dbałości o własne zdrowie i dobre samopoczucie.
To Top Skip to content