Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie przedszkola i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU, poz. 1451).

Główne jego zapisy dotyczą:

 • nazwy i typu placówki,
 • organu prowadzącego,
 • celów i zadań placówki,
 • organów działających na terenie przedszkola, ich kompetencji i zasad działania,
 • organizacji przedszkola,
 • programów pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • zakresu zadań zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników,
 • zasad rekrutacji wychowanków,
 • współpracy z rodzicami,
 • zasad gospodarki finansowej,
 • dokumentacji przedszkola.

Każdy pracownik przedszkola oraz rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania postanowień statutu.

To Top Skip to content