Zgodnie z art. 13 i 14, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Nr 55 im. Polskich Podróżników w Warszawie, ul. Cybisa 1, 02-785 Warszawa, tel. 22/259-41-45, email p55@eduwarszawa.pl
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych:
  Inspektor Ochrony Danych: Marta Ostasz
  Tel. 22/2775107, email: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl
  Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Dolata
 3. dane osobowe są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w placówce, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez placówkę może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO; dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji różnego typu umów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b.
 4. odbiorcą danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
  2. uprawnione podmioty dostarczające placówce obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;
  3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. dane zgromadzone w związku z nauczaniem w placówce będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
 9. w placówce nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;
  10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
To Top Skip to content