Roczny plan pracy przedszkola zawiera etapy realizacji koncepcji pracy, sposoby realizacji priorytetów zmierzających do osiągnięcia wizji przedszkola. Służy rozwojowi przedszkola i doskonaleniu jego pracy. W roku szkolnym 2023/2024 będziemy realizować następujące zamierzenia:

 • Wspomaganie roli rodziny
 • Umiejętności cyfrowe
 • Rozwijanie aktywności fizycznej

Wspomaganie roli rodziny

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 • nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego
 • rozwijanie empatii dziecięcej
 • nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych oraz zwierząt
 • budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 • podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

Umiejętności cyfrowe

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli i dzieci  przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie,
 • wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do zajęć, wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do placówki na każdym etapie nauczania,
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.
 • wprowadzenie  podstawowych pojęć, zasad działania i rodzajów sztucznej inteligencji (AI) w pracy nauczyciela,
 • praktyczne zastosowania AI wspierające zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą na temat sztucznej inteligencji oraz jej zastosowań.

Aktywność fizyczna

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 • Dzieci rozwijają i doskonalą aktywność ruchową
 • Dzieci poszerzają i stosują słownictwo w zakresie edukacji sportowej, znają różne dyscypliny sportowe.
 • Dzieci rozumieją ideę codziennego pobytu na świeżym powietrzu.
 • Dzieci mają świadomość korzyści płynących z uczestnictwa w ćwiczeniach i zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela na ich stan zdrowia, sprawność ruchową i psychiczną.
 • Dzieci uczą się stosować zasady i rozumieją potrzeby ich przestrzegania w życiu codziennym.
 • Dziecko zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Zdobywanie poczucie świadomości własnego ciała, możliwości ruchowych i przeniesienie jej na otaczającą przestrzeń, w jakiej funkcjonuje
 • Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności przedszkolnej.
To Top Skip to content